Integritetspolicy

FörKorturlärpersonligintegritetviktigt. Vi eftersträvarenhögnivåavdataskydd. I denna policy förklarar vi hur vi samlar in ochanvänderpersonuppgifter. Vi beskriverocksådinarättigheterochhur du kangörademgällande.

Du äralltidvälkommenattkontaktaoss om du harfrågor om hur vi behandlardinapersonuppgifter. Kontaktuppgifterstårsistidenna text.

Vadärenpersonuppgiftochvadärenbehandlingavpersonuppgifter?

Personuppgifterärallauppgifter om enlevandefysisk person somdirektellerindirektkankopplas till den personen. Dethandlarinte bara om namnochpersonnummerutanäven om till exempelbilderoch e-postadresser.

Behandlingavpersonuppgifteräralltsomsker med personuppgifternai IT-systemen, oavsett om dethandlar om mobilaenheterellerdatorer. Dethandlar om till exempelinsamling, registrering, strukturering, lagring, bearbetningochöverföring. I vissa fall kanävenmanuella register omfattas.

Personuppgiftsansvarig

För de behandlingarsomskerinomKorturlverksamhetärKorturlpersonuppgiftsansvarig.

Vilkapersonuppgiftersamlar vi in om dig ochvarför?

Vi behandlarihuvudsakdittnamn, personnummer, adressochkontaktuppgifter, bankkontoförlöneutbetalningsamtuppgiftersom du gett om närmastanhörig.

Vi behandlardinapersonuppgifterförattkunnafullgöravåraskyldigheterenligtvårtanställningsavtal med dig ochförattuppfyllaregleri lag ochkollektivavtal.

Personuppgiftsbiträden

I en del situationerärdetnödvändigtförossattanlitaandraparter. Till exempelolika IT-leverantörerför HR-system ellerelektroniskakörjournaler. De ärdåpersonuppgiftsbiträden till oss. Vi kontrollerarpersonuppgiftsbiträdenförattsäkerställaatt de garanterarsäkerhetenochsekretessenförpersonuppgifterna. Närpersonuppgiftsbiträdenanlitasskerdet bara för de ändamålsomärförenliga med de ändamål vi självaharförbehandlingen.

Aktörersomärsjälvständigtpersonuppgiftsansvariga

Vi delarävendinapersonuppgifter med vissaandraaktörersomärsjälvständigtpersonuppgiftsansvariga, till exempelmyndighetersomSkatteverket, när vi ärskyldigaattlämnautsådanauppgifter med stödav lag ellermyndighetsbeslut. Närdinapersonuppgifterdelas med enaktörsomärsjälvständigtpersonuppgiftsansvariggäller den organisationensintegritetspolicyochpersonuppgiftshantering.

Hurlängesparar vi dinapersonuppgifter?

Vi spararaldrigdinapersonuppgifterlängreänvadsomärnödvändigtförrespektiveändamål. Vissauppgifteribokföringenbehöverpågrundavlagstiftning till exempelsparasminstsjuår.

Vadärdinarättighetersomregistrerad?

Somregistreradhar du enligtgällandelagstiftningettantalrättigheter. Du harrätt till attfåettutdragsomvisarvilkapersonuppgifter vi harregistrerade om dig. Du kanbegärarättelseavfelaktigauppgifterochivissa fall radering.

Kontaktaoss vid frågor om hur vi behandlarpersonuppgifter.

Om du harfrågor om hur vi behandlarpersonuppgifterkontaktasomäransvarigförpersonuppgiftsfrågor.

Vi kankommaattgöraändringarivårintegritetspolicy. Den senasteversionenavintegritetspolicynfinnsalltidhärpåwebbplatsen/ipersonalhandboken